Header image alt text

Niu Huang's Lab

@NIBS

Former Members

Li Li 李礼

SAMSUNG DIGITAL CAMERA


Lan Hua Ph.D. 花兰 博士

lanhua


Wei Wei 魏巍

Wei Wei


Dan Liu 刘丹

liudan


Hanzi Sun Ph.D. 孙汉资 博士

sunhanzi


Yao Wu Ph.D. 吴瑶 博士

wuyao01

Research Interests: Investigation of the mechanism of protein-protein interaction with computational simulation and experimental validation


Ran Cao Ph.D. 曹冉博士

caoran

Research Interests: Revealing novel chemical probes with both computational chemistry and structural biology.


Zhang Wei Ph.D. 张炜 博士

zhangwei


Andrew Christofferson, Ph.D.


andys


Hui Zhang, Ph.D. 张辉 博士


zhanghui


Yun He, Ph.D. 何云 博士

heyun


Qiang Pei, Ph.D. 裴强博士

peiqiang


Jing Dong, Ph.D. 董靖 博士


dongjing


Libing Mu 穆丽冰

mulibing


Chao Wu 吴超

wuchao


Zhiya Sheng 绳志雅


shengzhiya


Lian Xue 薛莲

xuelian03


Yuan Yao 姚远

yaoyuan


Lifeng Zhao, Ph.D. 赵立峰博士

zhaolifeng

Research Interests: Atomic level molecular dynamics, Monte Carlo simulations and molecular mechanic force field derivations.


Xiaobo Wan Ph.D. 万小波 博士

wanxiaobo

Research Interests: Structure based kinase inhibitor design